Verba Legis Olsztyn

Sprzedaż nieruchomości w Gminie Zgierz

Syndyk Janiny Bołdowskiej w upadłości konsumenckiej sprzeda

działki gruntu nr 10, 22, 38, 50, 135, 149 o łącznej powierzchni 2,3385 ha, położone w Swobodzie, gmina Zgierz, Księga Wieczysta LD1G/00050178/1 - za kwotę nie niższą niż 209 000 zł.

Istnieje możliwość osobnej sprzedaży poszczególnych działek w cenach:

 1. działka nr 10 – 51 740 zł
 2. działka nr 22 – 53 187 zł
 3. działka nr 38 – 36 479 zł
 4. działka nr 50 – 34 488 zł
 5. działka nr 135 – 24 156 zł
 6. działka nr 149 – 8 788 zł

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Biurze Syndyka w Olsztynie (10-514), ul. Plac Pułaskiego 3 lok. 2 do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA SWOBODA”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 10.20. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
 • oznaczenie czy oferta dot. całej nieruchomości czy jest to oferta dot. poszczególnych działek (częściowa),
 • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
 • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 10% ceny oszacowania całości nieruchomości bądź działek objętych ofertą częściową, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 30 1090 2718 0000 0001 2971 1270.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

 • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
 • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 510 516.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.