Verba Legis Olsztyn

Oferta

Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne

W ramach świadczonych usług nasza Kancelaria oferuje szeroki zakres usług związanych zarówno obsługą podmiotów gospodarczych, jak i innych jednostek organizacyjnych, takich jak stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz uczelnie wyższe. Zakres oferowanych usług obejmuje w szczególności:

 • reprezentację przed wszystkimi sądami oraz organami administracji publicznej,
 • doradztwo prawne w pełnym zakresie, obejmujące  opiniowanie zawieranych umów oraz pomoc w doborze odpowiednich rozwiązań prawnych, zastępstwo w negocjowaniu kontraktów handlowych,
 • windykację należności na każdym etapie postępowania wraz z przygotowaniem wewnętrznej procedury usprawniającej dochodzenie należności,
 • prowadzenie wszelkich postępowań rejestrowych , w tym przed Krajowym Rejestrem Sądowym,
 • obsługę korporacyjną Klienta w pełnym zakresie, włączając w to doradztwo w trakcie posiedzeń rad nadzorczych i organów stanowiących oraz przygotowywanie stosownych uchwał,
 • doradztwo przy przejęciach, przekształcaniu i łączeniu przedsiębiorstw,
 • prawo nieruchomości (doradztwo prawne przy zakupie, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości, tworzenie konstrukcji nabycia, przekształcenia nieruchomości itd.),
 • doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w tym postępowanie przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,
 • ocenę wzorów umów i regulaminów stosowanych przez Klienta pod kątem zgodności z prawem konkurencji i prawem konsumenckim,
 • weryfikację i przygotowywanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.

 

Te i inne oferowane przez nas usługi mają na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa prawnego oraz dostarczanie efektywnych i praktycznych rozwiązań prawnych dostosowanych szczególnych potrzeb każdego Klienta.

Klienci indywidualni

Kancelaria oferuje Państwu zastępstwo procesowe oraz inne usługi, głównie w następujących dziedzinach:

Prawo cywilne, a w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
 • ustalanie stanu prawnego nieruchomości,
 • ustanawianie służebności, znoszenie współwłasności,
 • sporządzanie pozwów, apelacji zażaleń, skarg kasacyjnych.

 

Dochodzenie odszkodowań, a w szczególności:

 • reprezentacja poszkodowanych w postępowaniu likwidacyjnym przed towarzystwami ubezpieczeń,
 • reprezentacja poszkodowanych w postępowaniu sądowym.

 

Prawo rodzinne, a w szczególności:

 • separacje i rozwody,
 • alimenty, władza rodzicielska i kontakty z dziećmi,
 • podziały majątku wspólnego.

 

Prawo spadkowe, a w szczególności:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • postępowanie w sprawach działu spadku,
 • sprawy o zachowek,
 • podważanie testamentów.

 

Prawo ubezpieczeń społecznych, a w szczególności:

 • renty, emerytury, zasiłki,
 • sporządzanie odwołań i  zażaleń od decyzji organów emerytalno-rentowych,
 • reprezentacja ubezpieczonych w postępowaniach przed wyżej wymienionymi organami oraz sądami.

 

Prawo pracy, a w szczególności:

 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich,
 • sporządzanie i opiniowanie regulaminów, umów o zakazie konkurencji,
 • reprezentacja w postepowaniach przed Sądami Pracy.

 

Prawo administracyjne, a w szczególności:

 • skargi na decyzje administracyjne,
 • zażalenia,
 • odwołania.

 

Reprezentacja w kontaktach z wierzycielami i bankami:

 • negocjacje w sprawie spłaty zadłużeń,
 • badanie umów kredytowych,
 • powództwa związane z wekslami,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

Zasady działania

W naszej działalności kierujemy się zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Wysokie wymagania etyczne stawiane przez ten Kodeks radcom prawnym uzupełniamy naszym zaangażowaniem, co pozwala tworzyć z Klientem relacje zapewniające satysfakcję z obsługi. Dążymy do tego poprzez:

 • Dostosowanie obsługi prawnej do indywidualnych potrzeb Klienta

Wiemy, że aby obsługa prawna była skuteczna, należy poznać specyfikę działalności i potrzeby każdego podmiotu.

 • Wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań

Rozmawiamy z naszymi Klientami o ich oczekiwaniach i problemach, a nasze doradztwo nie sprowadza się do cytowania przepisów i akademickich rozważań.

 • Stosowanie przejrzystych zasad rozliczeń

Oferujemy sposób rozliczeń dostosowany do potrzeb Klienta. Stawka jest ustalana indywidualnie i zależy od nakładu pracy i stopnia trudności danej sprawy.

 • Terminową realizację zleceń

Wiemy, jak ważna dla sprawnego funkcjonowania podmiotu, jest terminowość działania radcy prawnego.

 • Bieżące informowanie Klienta o stanie spraw

Przekazujemy Klientowi sprawozdania o zaawansowaniu sprawy, aby miał on pełną wiedzę o sposobie i etapie jej załatwiania.