Verba Legis Olsztyn

Sprzedaż Garaży w Olsztynie (ul. Grota Roweckiego i Bartąska)

Syndyk Masy Upadłości Mirosława Jakubowskiego

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Agencja Sfinks Mirosław Jakubowski w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

  1. Nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu niemieszkalnego (garażu) nr 26 o pow. użytkowej 16,50 m2 położonego w Olsztynie przy ul. Grota Roweckiego 4, Księga Wieczysta OL10/00103927/9, z którym związany jest udział w wysokości 53/10000 części do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziale w prawie współwłasności gruntu, opisanego w Księdze Wieczystej OL1O/00100930/2 - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 30 000 zł.
  2. Nieruchomości lokalowej składającej się z lokalu niemieszkalnego (garażu) nr 8 o pow. użytkowej 22,52 m2 położonego w Olsztynie przy ul. Bartąskiej 8, Księga Wieczysta OL10/00131214/3, z którym związany jest udział w wysokości 34/10000 części do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziale w prawie współwłasności gruntu, opisanego w Księdze Wieczystej OL1O/00108592/6 - za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 30 000 zł.

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA SFINKS”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12.05. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
  • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
  • potwierdzenie wpłacenia wadium, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 03 1090 2718 0000 0001 3732 0436,
  • w przypadku oferty na nieruchomość położoną przy ul. Grota Roweckiego wadium wynosi 3 000 złotych,
  • w przypadku oferty na nieruchomość położoną przy ul. Bartąskiej wadium wynosi 3 000 złotych,
  • w przypadku oferty na obie nieruchomości wadium wynosi 6 000 złotych, przy czym oferty złożone na obie nieruchomości są traktowane osobno.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. GROTA ROWECKIEGO

OPIS NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. BARTĄSKIEJ

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 510 516.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.