Verba Legis Olsztyn

Nieruchomości leśna i rolna w Gminie Dywity

Syndyk Masy Upadłości „Wilcze Gniazdo” Joint-Venture Sp. z o.o. w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

 1. Niezabudowanej, nieruchomości rolnej zalesionej, składającej się z działek gruntu o nr 2, 16/3, 3/2, 16/4, 4/1, 3/10 o łącznej powierzchni 20,5297 ha położonej Brąswałdzie, obręb Brąswałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, KW nr OL1O/00099937/0 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1 419 000 złotych.
 1. Nieruchomości rolnej niezabudowanej, składającej się z działek gruntu o nr 1/65, 1/66, 1/67, 1/68, 1/69, 1/70, 1/71, 1,72, 1/73, 1/74, 1/75, 1/76, 1/77, 1/78, 1/79, 1/80, 1/81, 1/82, 1/83, 1/84, 1/85, 1/86 o łącznej powierzchni 11,0004 ha położonej Bukwałdzie, obręb Bukwałd, gmina Dywity, powiat olsztyński, KW nr OL1O/00149998/1 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 400 000 złotych.

                                                                                                                                   

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), ul. Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA WILCZE GNIAZDO”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

 

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
 • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
 • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 58 1090 2718 0000 0001 3558 2855,
 • w przypadku oferty na nieruchomość położoną w Brąswałdzie wadium wynosi 140 000 złotych,
 • w przypadku oferty na nieruchomość położoną w Brąswałdzie wadium wynosi 40 000 złotych,
 • w przypadku oferty na obie nieruchomości wadium wynosi 180 000 złotych, przy czym
  oferty złożone na obie nieruchomości są traktowane osobno.

 

Nabywca nieruchomości musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia (Dz.U.2018.1405 t.j.) oraz ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2018.2129 t.j.). Umowa zostanie zawarta w przypadku niezgłoszeniu prawa pierwokupu przez uprawnione podmioty.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

 • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
 • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI W BUKWAŁDZIE

OPIS NIERUCHOMOŚCI W BRĄSWAŁDZIE

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 510 516.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.