Verba Legis Olsztyn

Udział w mieszkaniu w Mrągowie

Syndyk Grażyny Sypniewskiej w upadłości konsumenckiej sprzeda

udział w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 34,70 m², położonego w Mrągowie przy ul. Młodkowskiego 11/4, składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, Księga Wieczysta OL1M/00020184/0 wraz z udziałem 187/1000 części do wszystkich części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz takim samym udziale w prawie współwłasności gruntu - za kwotę nie niższą niż 44 500 zł.

 

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Biurze Syndyka w Olsztynie (10-514), ul. Plac Pułaskiego 3 lok. 2 do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA MRĄGOWO”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2019 r. o godz.10.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu,
  • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
  • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 4.000 zł, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w SANTANDER BANK POLSKA S.A. nr 95 1090 2718 0000 0001 3563 2241.

 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 604 510 516.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.