Verba Legis Olsztyn

Udział w domu jednorodzinnym w Sząbruku pod Olsztynem

Syndyk Marzeny Łabuć-Kalinowskiej w upadłości konsumenckiej sprzeda z wolnej ręki

udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym w Sząbruku przy ul. Liliowej 4, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00096678/5 - za kwotę nie niższą niż 270 000 zł.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach Biurze Syndyka w Olsztynie (10-514), Plac Pułaskiego 3 lok. 2 z dopiskiem „OFERTA SZĄBRUK” w terminie do 7 lutego 2020 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 12.00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie lub e-mailem.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu i adresem e-mail,
  • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
  • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 20 000 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 24 1090 2718 0000 0001 4145 4683

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Informuję, że egzekucję z drugiego udziału w przedmiotowej nieruchomości prowadzi Komornik przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie Jacek Bohdanowicz.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

  1. zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  2. zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod e-mailem na syndyk(at)verba-legis.eu. W adresie e-mail zamiast ”(at)” wstawić ”@”.