Verba Legis Olsztyn

Nieruchomość zabudowana halą w Stawigudzie

Syndyk Masy Upadłości Iwon Albin w upadłości

Ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Stawigudzie przy ul. Jarzębinowej 94, składającej się z działek nr 773, 774, 722/2 o łącznej powierzchni 1,1711 ha, KW nr OL1O/00120323/0 za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 2 355 000 złotych (sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

Składanie ofert:

Oferty należy składać w Kancelarii Notarialnej Ireny Ślusarczyk w Olsztynie (10-533), Plac Konsulatu Polskiego 6 lok. 1 do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 14.00 z dopiskiem „OFERTA STAWIGUDA”. O dopuszczeniu oferty decyduje data wpływu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lutego 2020 roku o godz. 9:00. O wyniku Syndyk powiadomi telefonicznie.

Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać:

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z adresem i numerem telefonu lub e-mail,
  • proponowaną cenę i warunki kupna, z tym że termin zawarcia umowy sprzedaży nie może być dłuższy niż 3 miesiące liczony od daty otwarcia ofert,
  • potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 200 000 złotych, które należy wpłacić przelewem na konto masy upadłości prowadzone w Santander Bank Polska S.A. nr 85 1090 2718 0000 0001 3732 0803.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje syndyk.

Syndyk zastrzega sobie prawo:

  • zarządzenia aukcji do wyłonienia nabywcy,
  • zmiany warunków przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Dodatkowe informacje można uzyskać pod e-mailem na syndyk(at)verba-legis.eu. W adresie e-mail zamiast ”(at)” wstawić ”@”.

Zgodnie z art. 313 prawo upadłościowe i naprawcze sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania, w tym i zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśniecie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej. Podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości.